TRENERZY:

 

 

Agata Bartosik - Studentka stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.Od 2010 roku związana z Wrocławskim Stowarzyszeniem Wychowawców, Członek Zarządu i główny koordynator szkoleń. Odpowiedzialna za współpracę z innymi organizacjami. Prowadzi szkolenia z zakresu profilaktyki przeciwdziałania przemocy wśród dzieci i młodzieży.

Adriana Bernady - Studentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Leadership Coaching School Adventure for Thought. Doświadczenie zdobywała w międzynarodowych projektach pozarządowych. Wspiera organizacje studenckie szkoleniami i coachingiem. Związana m.in. z AIESEC, Europejskim Forum Studentów AEGEE, Polskim Stowarzyszeniem Studentów i Absolwentów Psychologii, Stowarzyszeniem Odysei Umysłu, Studenckim Forum Business Centre Club. Zaangażowana w pracę na rzecz rozwijania dzieci z różnych środowisk harcerskich oraz Domów Dziecka. Przez dwa lata prowadziła zajęcia metodą harcerską w Świetlicy Terapeutycznej w Jeleniej Górze, prowadziła Gromadę Zuchową, Grupę Wolontariatu Młodzieżowego przy Stowarzyszeniu Wspólne Miasto, wolontariat w Hospicjum. Specjalizuje się w tematyce integracji, umiejętności komunikowania się, rozwiązywania konfliktów oraz inteligencji emocjonalnej uczestników.

Monika Kurzynoga - Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wydziału Nauk Pedagogicznych. Posiadana specjalizacja: pedagog rodzinny. Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii pedagogicznej. Przez cztery lata kurator sądowy ds. rodzinnych i nieletnich. Była także Ekspertem Regionalnym stowarzyszenia „Wiosna”, a także przez dwa lata świadczyła pomoc jako pedagog w wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo- wychowawczej. Były nauczyciel dydaktyczny w Dolnośląskiej Szkole Wyższej (wypracowane ponad 200 godz. ćwiczeniowych), realizowała szkolenia na zlecenie "Profi-Kursu" w projekcie "Aktywni na terenach wiejskich" - Profesjonalna opiekunka do dziecka ( wypracowane 189 godz. warsztatowych), a także szkolenia dla stowarzyszenia „Wiosna” w ramach projektu "Akademia Przyszłości". Ukończyła liczne kursy m. in.: terapia pedagogiczna, mediacje w szkole, praca z dzieckiem po przemocy, rozwiązywanie problemów wychowawczych w rodzinach zastępczych, treningi twórczości, interpersonalne, wczesna interwencja kryzysowa.
Członek Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców. Prowadząca szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi,  poradnictwa wychowawczego dla rodziców, profilaktyki przeciwdziałania agresji wśród dzieci i młodzieży, a także pracy z rodziną dysfunkcyjną i poradnictwa rodzinnego.
Autorka publikacji: Uwiedzeni przez reklamę ("Wychowawca"), Namysł nad nowym wymiarem dzieciństwa ("Oblicza edukacji"), Heterotopia domu dziecka - czyli, o miejscu bez miejsca ("Wychowawca") i innych.

Marta Nowakowska - Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku pedagogika ze specjalnością resocjalizacja oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu na kierunku Akademia Mediatora. Posiada uprawnienia wychowawcy kolonijnego poparte praktyką w tym zakresie. Ukończone szkolenia z zakresu uzależnień behawioralnych oraz animacji zabaw. Od kilku lat pełni funkcję kuratora społecznego. Prowadzi nadzory w sprawach dotyczących rodzin i nieletnich. Kierownik świetlicy środowiskowej.

Beata Oleksiak - Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku pedagogika oraz na kierunku wychowawca placówek opiekuńczych. Wieloletnia instruktorka harcerska ZHR – pełniła funkcje drużynowej, hufcowej, Komendantki Chorągwi Dolnośląskiej Harcerek. Organizatorka wielu imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym również kursów oraz warsztatów specjalistycznych. Wieloletnia wychowawczyni dzieci i młodzieży. Założycielka Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców. Kierowniczka świetlicy środowiskowej dla dzieci. Prowadzi m.in. kursy dla wychowawców i kierowników wypoczynku.

Krzysztof Oleksiak - Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku pedagogika oraz na kierunku wychowawca placówek opiekuńczych. Ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej. Wieloletni instruktor harcerski ZHR – pełnił funkcje drużynowego, hufcowego, członka Komendy Chorągwi Dolnośląskiej Harcerzy. Organizator wielu imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym również kursów oraz warsztatów. Wieloletni wychowawca dzieci i młodzieży w tym również młodzieży niepełnosprawnej. Założyciel Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców gdzie zasiada we władzach Stowarzyszenia. Prowadzi m.in. kursy dla wychowawców i kierowników wypoczynku.

Rafał Osajda - Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego – Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Webmaster. Profesjonalny trener i autor szeregu opracowań oraz programów szkoleniowych z zakresu ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Prowadzi działalność doradczą i szkoleniową m.in. zakresu ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, informatyzacji. Od 2010 roku współpracuje z Instytutem i Wydawnictwem Raabe. Współwłaściciel w uslugiabi.pl związanych z ochrona danych osobowych.
Autor takich publikacji jak: "Ochrona danych osobowych w oświacie", "Dostęp do informacji publicznej w oświacie",
"Obowiązki dyrektora przedszkola wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej".

Rafał Ryszka - Absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu o specjalizacji społecznej oraz Katolickiego Instytutu Zarządzania przy Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu. Współzałożyciel i pierwszy przewodniczący Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców. Instruktor harcerski (harcmistrz), Komendant Dolnośląskiej Chorągwi Harcerzy ZHR w latach 2001-2004, członek Głównej Kwatery Harcerzy ZHR, przewodnik PTTK po Wrocławiu i Dolnym Śląsku. Pedagog w gimnazjum i ośrodku przysposobienia zawodowego. Członek Waldorfschulgemeinschaft e.V. w Leipzig. Koordynator m.in. polsko-niemieckich wymian dla młodzieży i pedagogów. Realizator projektów metodą Erlebnispädagogik (pedagogika przeżycia, edukacja przygodą).

Dorota Stein - Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z dodatkową specjalnością terapii pedagogicznej. Kończąca studia  na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.  Pedagog z uprawnieniami do realizacji programu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży „Elementarz czyli program siedmiu kroków”. Ukończone szkolenia z zakresu pozyskiwania środków na działalność NGO, programu "Młodzież w działaniu" oraz animator zabaw.